SPORDA ŞİDDET YASASI

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

31 Mayıs 2011 Salı 17:59
SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
 
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi      : 20/8/2004  No : 2004/7755
Dayandığı Kanunun Tarihi                   : 28/4/2004 No : 5149
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi         : 28/8/2004  No : 25567
Yayımlandığı Düsturun Tertibi             : 5              Cilt :  43     S :
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
             Amaç
             Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.
             Kapsam
             Madde 2- Bu Yönetmelik; 5149 sayılı Kanun kapsamında yer alan, spor dallarının bağlı bulunduğu federasyonlar, spor kulüpleri, genel kolluk ve özel güvenlik teşkilatları ile müsabaka güvenlik amirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, müsabakanın yapılacağı spor alanı veya tesisin içinde ve dışında alınacak güvenlik önlemlerini, biletlerin basılması ve satışa sunulmasını, müsabaka alanlarının düzenlenmesini, spor alanlarına giriş ve çıkışlar ile uygulanacak güvenlik sistemlerini, sağlık  ve itfaiye teşkilatlarının alacağı önlemleri, taraftar dernekleri ve taraftar temsilcilerinin sorumluluklarını kapsar.
             Hukuki dayanak
             Madde 3- Bu Yönetmelik, 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
             Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
             Federasyonlar: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlar ile özerk spor federasyonlarını,
             Spor kulüpleri: Belirli kurallara göre kurulan, üyelerinin her birinin yetki ve sorumlulukları belli olan, amatör veya profesyonel spor dallarında topluma hizmet veren, her yaş grubunun spor yapabileceği tesis, araç ve gereçlere sahip olan, yüksek performanslı sporcuların yetiştirilmesini hedefleyen kuruluşları,
             Taraftar dernekleri: Her ne ad altında olursa olsun, bir spor kulübünü desteklemek amacıyla kurulan dernekleri,
             Taraftar temsilcileri:Spor kulüplerinin kendi taraftarları arasından belirledikleri ve spor kulübünün bulunduğu yerdeki en büyük mülki idare amiri tarafından görevlendirilen kişileri,
Sayfa 1

4360
 
             İl Spor Güvenlik Kurulu: Her ilde vali veya vali yardımcısının başkanlığında  belediye başkanlığı, il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, ilgili federasyon, il sağlık müdürlüğü temsilcileri ve gerekli görülecek spor kulüplerinin yetkilileri ile basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşturulan kurulu,
              İlçe Spor Güvenlik Kurulu: Her ilçede kaymakam başkanlığında il spor güvenlik kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcilerinden oluşturulan kurulu,
             Müsabaka güvenlik amiri: Spor müsabakalarında alınacak güvenlik önlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi konularında yetkili olmak üzere, o yerin en büyük mülki idare amirince belirlenecek rütbeli emniyet görevlisini,
             Özel güvenlik teşkilatı: İlgili kanunda belirtilen görev ve yetkileri haiz kişilerden oluşmuş teşkilatı,
             Spor alanları:Spor müsabakalarının gerçekleştirilmesine elverişli müsabaka alanları ile seyircilere ait seyir alanları, sporculara ait soyunma odası ve diğer spor yapmaya elverişli alanlar ile bunların eklenti ve çevresini,
             ifade eder.
 
İKİNCİ  BÖLÜM
Esas Hükümler
             İl ve ilçe spor güvenlik kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
             Madde 5-Her ilde vali veya vali yardımcısının başkanlığında belediye başkanlığı, il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, ilgili federasyon,  il sağlık müdürlüğü temsilcileri ve gerekli görülecek spor kulüplerinin yetkilileri ile basın kuruluşlarının ve  ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden il spor  güvenlik kurulu, her ilçede kaymakam başkanlığında il spor güvenlik kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcilerinden ilçe spor güvenlik kurulu oluşur.  Kurul ayda bir defa olağan ve lüzumunda olağanüstü toplanmak suretiyle il ve ilçelerde yapılacak bütün spor müsabakalarında alınması gerekli güvenlik tedbirlerini belirler.
             İl ve ilçe spor güvenlik kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
             a) Spor müsabakalarında güvenliğin ulusal mevzuatımız ve uluslararası kurallar çerçevesinde sağlanması amacıyla teknik alt yapının oluşturulmasını ve uzman personelin görevlendirilmesini sağlamak,
             b) Spor güvenliğinden sorumlu olan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
             c) Spor müsabakalarında kültürel ve etnik faktörlere dayalı kötü tezahürat ve taşkınlıkların önlenmesine dair tedbirlerin alınmasını sağlamak,
           d) Haklarında adli veya idari merciler tarafından spor saha ve/veya tesislerine girme yasağı bulunanların, spor tesislerine girmelerinin engellenmesi için gerekli tedbirleri almak, aldırmak,
             e) 5149 sayılı Kanuna aykırı eylemde bulunanlar hakkında resen veya kendisine gelen şikayet ve ihbarlar üzerine inceleme yapmak, inceleme sonucunda hazırlayacağı raporu mahallin en büyük mülki idare amirine sunmak,
             f)Müsabaka alanı ile seyir alanı arasına fiziki engellerin konulmasına veya kaldırılmasına karar vermek,
             g) Müsabakada görevlendirilecek genel kolluk personeli ile 5149 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde oluşturulacak özel güvenlik personelinin sayıları ve görev saatini belirlemek,
Sayfa 2

4361
 
             h) Uluslararası federasyonların talimatlarının uygulamaya konulması ve gerekli ek önlemlerin aldırılması konusunda ilgili federasyonlarla işbirliği yapmak.
             Müsabaka güvenlik amirinin görev, yetki ve sorumlulukları
             Madde  6- Müsabaka güvenlik amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
             a)Müsabakanın yapılacağı spor alanı ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve kontrol etmek,
             b) Özel güvenlik personelinin olaylara müdahalede yetersiz kaldığı durumlarda  ve gerekli gördüğü hallerde saha içi ve tribün güvenliğini sağlamak amacıyla olayların meydana geldiği alanlara genel kolluk  güçlerinin  müdahale etmesini sağlamak,
             c) Müsabakanın güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileriyle koordinasyonu sağlamak,
             d) Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğe ilişkin fiilleri işleyenleri tespit etmek, şartlar müsait olduğu takdirde şahısları müsabaka alanının dışına çıkarmak, mevcut şartlar ve kamu düzeni mülahazalarıyla anında dışarı çıkartılması uygun görülmeyen kişiler veya taraftar gruplarını her türlü kamera, fotoğraf makinesi gibi teknik araçlarla tespit ettirmek ve eylemleri tanıkla veya diğer belgelerle  delillendirerek haklarında yasal işlemler yapılmasını sağlamak,
             e) Federasyonun bağlı olduğu uluslararası federasyonun güvenlik tedbirleriyle ilgili  her türlü kurallarını uygulamak ve takip etmek,
             f)Müsabaka öncesi ve sonrası gerekli gördüğü hallerde anonslar yaptırmak,
             g) Spor tesisinde bulunan güvenlik kameralarının çalışması için gerekli tedbirleri aldırmak,
             h) Güvenlik kamerası veya teknik donanım kurulamayan spor tesislerinin özelliğine göre gerekli önlemleri  aldırmak,
             i) Spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi veya bu mahiyette afiş veya pankartların spor alanına sokulmasını engelleyici tedbirleri almak ve bu afişlerin spor alanının yakın çevresine asılmasını engellemek.
             İl/ilçe emniyet müdürlükleri ile il/ilçe jandarma komutanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları
             Madde 7- İl/ilçe emniyet müdürlükleri ile il/ilçe jandarma komutanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
             a) Yapılacak her türlü spor  müsabakalarında, il/ilçe genelinde gerekli tedbirleri almak,
             b) Müsabaka öncesinde, müsabakanın yapılacağı alana seyirci alınmadan önce güvenlik kontrolünü yapmak veya yaptırmak,
             c) Spor alanlarının çevresinde, stadyum veya spor salonu girişleri ile turnike girişlerinde müsabaka ile ilgili olarak hakim kararı veya gecikmesinde sakınca olan hallerde mülki idare amirinin yazılı izni ile üst araması yapılmasını sağlamak veya kendi denetiminde  özel güvenlik personeline üst araması yaptırmak,
             d) Spor alanının dış güvenliğini sağlamak,
             e)Müsabaka güvenlik amirinin talimatı ile saha içi veya tribün güvenliğini sağlamak amacıyla olayların meydana geldiği alana müdahale etmek ve olay çıkaran kişileri müsabaka alanı dışına çıkarmak,
Sayfa 3

4362
 
             f) Fanatizmin önlenmesi, faillerin tespiti, eylemlerin delillendirilmesi, verilen cezanın takibi ve 5149 sayılı Kanuna aykırı eylem ve davranışların engellenmesi amacıyla bilgi bankası oluşturmak ve toplanan bilgileri üç ayda bir ilgili federasyona bildirmek,
             g) 5149 sayılı Kanunda belirtilen yasaklara uymayan kişilerin kimlik bilgilerini fotoğraflı olarak kaydetmek, bu kişileri takibe almak ve bu kişilerle ilgili gerekli işlemlerin  yapılmasını sağlamak üzere mensubu bulunduğu dernek veya kulübe bilgi vermek,
             h) Açıkça anlaşılabilecek şekilde alkollü olduğu tespit edilen kişilerin spor alanına girmesini engellemek,
             i) Spor alanına girmesi yasaklı olan kişilerin, spor alanına girmesini engellemek,
             j) Her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimlerin spor alanında satılmasına ve bu alana sokulmasına engel olmak,
             k) Spor alanı çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerden müsabakaların seyredilmemesi için gerekli önlemleri almak,
             l) 5149 sayılı Kanunda yazılı yasaklara aykırı davranan yabancı uyruklu kişileri sınır dışı etmek ve mensup oldukları ülkenin diplomatik temsilcilerine bilgi vermek,
             m) Müsabakadan önce veya sonra, her iki takımın seyirci topluluklarını birbirinden ayıracak güvenlik tedbirlerini almak,
             n) Spor kulüpleri tarafından belirlenen taraftar temsilcileri hakkında gerekli araştırmayı yaparak, sonucunu ilgili yerin en büyük mülki idare amirine bildirmek,
             o) 5149 sayılı Kanun kapsamında konusu suç teşkil eden eylemleri ve bu eylemleri gerçekleştiren failleri tespit etmek ve suçun nevine göre adli veya idari mercilere bildirmek,
             p) Müsabakanın yapılacağı spor alanının çevresinde sahte bilet veya karaborsa bilet satışını engellemek, bu fiili gerçekleştiren kişiler hakkında yasal işlem yapmak,
            r) Kulüpler veya tesisten sorumlu kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilmek üzere tesis çevresinde oluşturulan otoparklardaki düzeni ve tesise bağlanan yollardaki trafik akışının sağlanması için gerekli trafik önlemlerini almak.
             s) (Ek: 17/11/2005-2005/9644 K.) Hakkında idari makamlar veya yargı mercilerince müsabakalara giriş yasağı verilenlerin, seyirden men cezasına neden olan fiilin işlendiği müsabakanın ait olduğu spor dalındaki taraftarı olduğu takımın müsabakasının başlamasından iki saat önce bulunduğu yerin karakoluna giderek müsabaka süresince burada bulunma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini takip etmek, getirmeyenler hakkında yasal işlem yapmak.
 
             Federasyonların görev, yetki ve sorumlulukları
             Madde 8- Federasyonların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
             a)Spor alanında, temsilcileri vasıtasıyla sporcu, hakem ve taraftarların güvenliği için gerekli önlemlerin aldırılmasını sağlamak ve denetlemek,
             b)Bağlı olduğuuluslararası federasyonun talimatlarının uygulamaya konulması ve gerekli ek önlemlerin aldırılması konusunda, il veya ilçe spor güvenlik kurulu ile koordinasyonu sağlamak,
             c) Spor alanında misafir takım ile ilgili kapasiteyi belirlemek,
             d) Milli müsabakalarda, müsabaka alanının düzenlenmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilet basımı ile satışını düzenlemek,
             e) Spor alanlarında, bağlı oldukları uluslararası federasyonların belirlediği kural ve talimatları uygulamak.
             f) (Ek: 17/11/2005-2005/9644 K.) Spor kulüpleri, taraftar dernekleri ve akademik kurumlarla işbirliği yaparak, müsabakaya giriş yasağı verilenlere, ilgililerin veya il veya ilçe emniyet müdürlükleri ile il veya ilçe jandarma komutanlıklarının talep etmesi halinde, karakolda bulundukları süre içerisinde fair play, spor ahlakı ve ilkeleri konusunda eğitici ders verilmesini sağlamak.
 
Sayfa 4

4363
 
             Spor kulüplerinin görev, yetki ve sorumlulukları
             Madde 9- Spor kulüplerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
             a) Seyircilerin spor alanlarına alınmasından önce bu alanlarda 5149 sayılı Kanunda belirtilen  yasak maddelerin bulunup bulunmadığını özel güvenlik personeli marifetiyle kontrol etmek ve önlemini almak,
             b)İl veya ilçe güvenlik kurulunca alınan karar doğrultusunda, yeterli sayıda özel güvenlik personeli bulundurmak,
             c) Müsabaka güvenlik amirine, spor alanının  tümüne hakim olacak bir noktada kontrol odası yapmak ve  müsabaka güvenlik amirinin acil bilgileri alıp gerekli önlemleri almasını sağlamak amacıyla spor alanının içi ve dışındaki topluluğa anons yaptırabileceği teknik donanımlar ile uluslararası federasyonların belirtmiş olduğu kriterler de dikkate alınarak, spor alanının içi ve dışı da dahil olmak üzere tümünü görüntüleyebilme ve gerektiğinde fotoğraf alabilme özelliğine sahip kapalı devre kamera sistemini ve ilgili teknik personeli kontrol odasında çalışır ve hazır durumda bulundurmak,
             d) Engelliler ve çocukların spor alanına giriş çıkışları ile müsabakayı seyredebilmeleri için gerekli tedbirleri almak,
             e) Müsabaka alanında uluslararası federasyonların kriterleri doğrultusunda, yeterli sayıda sağlık elemanı, ambulans, itfaiye araç ve gereçleri bulundurmak, yangın söndürme tedbirlerini almak ve yetkililerin yerlerini tespit etmek,
             f) Müsabaka için seyircilerin içeriye alınmaya başlanmasından, müsabaka sonrası seyircinin tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında kalan kişilerin ve seyircilerin her ne şekilde olursa olsun  müsabaka alanına girmesini önleyici tedbirleri almak,
             g)Spor alanlarında seyircilere ayrılan koltukların numaralandırılması, seyircilerin kendilerine ayrılan yerlere yönlendirilmesi amacıyla gerekli işaret ve yön gösterici levhaları oluşturmak,
             h) Biletlerin satılacağı yerleri önceden belirlemek, belirlenen yerler dışında bilet satışı, spor tesisinin koltuk kapasitesinin üstünde bilet basımı, seyirci alınması veya biletsiz seyirci kabul edilmesini engellemek, belirlenen bilet bedelinin altında veya üstünde bilet satışı yapmamak, müsabaka süresince seyir alanlarına biletsiz seyirci girişini engellemek,
             i) Spor alanlarında oluşabilecek acil durumlarda düzenli acil tahliye olanaklarını sağlamak, bu amaçla acil tahliye güzergahında ayakta ya da oturarak hiçbir surette seyirci bulundurmamak ve bu güzergah üzerinde acil çıkışı sağlayacak bir servis görevlisi bulundurmak,
             j) Her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimlerin spor alanında bulundurulması, satılması ve müsabaka alanına atılmasını önleyici tedbirleri almak,
             k) Spor güvenlik kurulu kararı doğrultusunda müsabaka alanı ile seyir alanı arasına fiziki engelleri koymak veya kaldırmak,
             l) Spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi veya bu mahiyette afiş veya pankartların müsabaka alanına sokulması ve asılmasını engellemek,
Sayfa 5

4364
 
             m) Spor alanlarında ev sahibi takım ile misafir takımın taraftarlarının seyir alanlarını belirlemek ve belirlenen seyir alanları arasında geçişi engellemek, ev sahibi takımın seyircilerinin bulunduğu yerlerin fiziki koşulları ile misafir takımın seyircilerinin bulunduğu yerlerin fiziki koşullarının aynı olmasını sağlamak,
             n) Yeterli sayıda taraftar temsilcilerini belirleyerek spor kulübünün bulunduğu yerdeki il ve ilçe emniyet müdürlüklerine bildirmek,
             o) Genel kolluk kuvvetlerince istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek,
             p) Spor alanında seyircilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayı ve nitelikte büfe, tuvalet ve benzeri yaşam alanları oluşturmak ve bu alanlarda uluslararası federasyonun güvenlik kriterlerine uygun olarak dağıtılan veya satılan yiyecek ve içeceklerin servisinin, tehlikeli bir şekilde kullanılmayacak kağıt veya plastik ambalajlarda yapılmasını sağlamak, spor alanının zarara uğramaması için her türlü tedbiri almak,
             r) Taraftar temsilcilerinin sorumlu oldukları seyir alanlarını belirlemek,
             s) Müsabaka öncesinde tesis çevresinde genel kolluk kuvvetlerince yapılacak arama ve kontrolleri sağlamak amacıyla kullanılacak portatif bariyerleri temin etmek, kurmak ve kaldırmak; ayrıca kapı ve turnikelerde genel kolluk ve genel kolluk denetiminde özel güvenlik personelince yapılacak üst ve eşya aramalarında kullanılacak metal arama detektörü ve X-RAY cihazı gibi mekanik ve elektronik cihazları temin etmek,
             t) Müsabaka esnasında meydana gelen olaylara müdahale etmek için hazır kuvvet olarak bulunan genel kolluk personelinin bekleyebileceği odaları, televizyon ve tuvalet gibi şartları uygun olacak şekilde hazırlamak, itfaiye ve sağlık örgütleri gibi müsabakadaki güvenlik tedbirleri kapsamında görev alan kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde, onlar için de ayrı ek odalar yapmak,
             u) Kontrol odasının yanında önemli olaylarda, gerektiğinde müsabaka güvenlik amirinin başkanlığında; sağlık, itfaiye, kulüp temsilcileri, federasyon yetkilileri ve gerektiğinde uluslararası federasyon yetkililerinin de katılımıyla bir araya gelebilecekleri bir toplantı odası oluşturmak,
             v) Müsabaka güvenlik amirinin özel güvenlik, sağlık ve itfaiye personeliyle irtibat kurabileceği telsiz sistemi ve cihazlarını temin edip, müsabaka öncesinde sağlam ve çalışır vaziyette ilgililere teslim etmek,
             y) Müsabakanın yapılacağı tesis çevresinde, tesisin seyirci kapasitesine cevap verebilecek nitelikte otopark alanı düzenlemek. 
             Spor kulüpleri tarafından kurulacak teknik donanımlar, 1. futbol ligi ile tesis olarak fiziki yapısı uygun olan 2. ve 3. futbol liglerinde mücadele eden ev sahibi kulüplerce, bunlar dışındaki tüm spor branşlarında, spor tesisinin mülkiyetine veya kullanımına sahip bulunan kulüp, kurum ve kuruluşlar tarafından kurulur ve güvenlik önlemleri de bu kuruluşlarca sağlanır.
             Özel güvenlik teşkilatının görev,  yetki ve sorumlulukları
             Madde 10- Özel güvenlik teşkilatının görev,  yetki ve sorumlulukları şunlardır:
             a) Seyirciler içeriye alınmadan önce spor alanında bulunmak, güvenlik kontrolü yapmak, müsabaka tamamlandıktan sonra sporcu ve seyirciler spor alanını tamamen terk edinceye kadar spor alanında iç güvenliği sağlamak,
             b) Spor alanı içerisinde düzeni bozucu fiiller işleyen seyircileri uyarmak ve gerekli hallerde müsabaka güvenlik amirine bildirmek,
Sayfa 6

4365
 
             c) Spor alanında ev sahibi takım ile misafir takım seyircileri arasındaki geçişleri engellemek,
             d) Seyircilerin seyir alanına alınmaya başlanmasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede, ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında kalanların her ne şekilde olursa olsun  müsabaka alanına girmesini engellemek,
             e) Spor alanına girişte, genel güvenlik birimlerinin nezaretinde üst araması yapmak ve seyir alanına her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimlerin sokulmasını ve kullanılmasını engellemek,
             f) Seyircilerden, ferdi veya toplu olarak söz veya hareketlerle aşağılayıcı veya tahrik edici nitelikte hakaret ve kötü tezahüratta bulunanları uyarmak, engellemek ve gerekli hallerde müsabaka güvenlik amirine bildirmek,
             g) Müsabaka alanı veya seyir alanında insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerden müsabakanın izlenmesini engellemek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak,
             h) Spor alanında 5149 sayılı Kanunda belirtilen yasak fiilleri işleyen kişileri tespit etmek ve müsabaka güvenlik amirine bildirmek.
             i) Seyircilerin, biletlerinde belirtilen koltuk numaralarına göre oturmalarını ve tahliye merdivenlerinin boş bırakılmasını sağlamak,
             j) Müsabaka öncesinde turnikelerde yapılacak kontrollerde ve müsabaka süresince seyir alanına biletsiz seyirci girişini engellemek,
             k) Alınan tedbir ve uygulamalarda görevi ihmal veya suiistimal eden özel güvenlik personeline ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari yaptırımlar uygulamak.
             Taraftar derneklerinin görev, yetki ve sorumlulukları
             Madde 11- Taraftar dernekleri, taraftarlarının spor ahlakı ve ilkelerine uygun biçimde sportif faaliyetleri izlemelerini sağlamak amacıyla eğitici faaliyetler düzenlemek ve kendi taraftarlarınca, spor alanında, spor ahlakına aykırı, tahrik edici veya aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesini veya bu mahiyette afiş veya pankartların asılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
             Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri kendi taraftarlarını kışkırtıcı, hakemleri,   rakiplerini veya kendi taraftarlarını tahrik edici veya aşağılayıcı demeç veremezler.
             Taraftar temsilcilerinin  görev, yetki ve sorumlulukları
            Madde 12- Taraftar temsilcileri, müsabaka öncesinden müsabakanın sonuçlanmasına kadar sorumlu bulundukları seyir alanında; her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimlerin kullanılmasının, ferdi veya toplu olarak, takımlar ile taraftarlarını söz veya hareketlerle aşağılayıcı veya tahrik edici nitelikte hakaret ve sövme, kötü söz veya sloganla çirkin tezahüratta bulunulmasının engellenmesine yönelik önlemlerin uygulanmasında güvenlik güçlerine yardımcı olmak zorundadırlar.(1)
 
 
____________________
(1) 17/11/2005 tarihli ve 2005/9644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle bu maddede yer alan "rakip takım ile taraftarlarını" ibaresi, "takımlar ile taraftarlarını" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 
4366
            
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
             Biletlerin basılması ve  satışa sunulması
             Madde 13- Biletler, teknik olarak her türlü sahtecilik suçlarını önleyecek tedbirler dikkate alınarak, oturulacak koltuğun numarası, müsabaka tarihi ve saati, takımların isimleri, tesisin adı ve tribün sırasını içerecek şekilde ait olduğu seyir alanına göre farklı renklerde basılır.
             Spor müsabakasında, ilgili federasyon veya kulüp tarafından belirlenen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapılamaz.
             Spor müsabakalarında her ne sebeple olursa olsun toplu veya organize biçimde rayiç bedelin altında veya üstünde müsabaka bileti temini, dağıtımı ve bilette yazılı bedelin üstünde satılması yasaktır.
             Müsabakanın yapılacağı spor alanına tesis kapasitesinin üstünde seyirci alınmaz ve biletsiz seyirci kabul edilmez.
             Biletlerin müsabaka gününden önce satılması veya müsabaka gününde yapılacak bilet satışlarının müsabaka alanı dışındaki noktalarda yapılması ve bu noktalardaki düzeni sağlayacak sayıda özel güvenlik personeli bulundurulması sağlanır.
             Spor alanlarında uygulanacak güvenlik sistemleri ile teknik özellikler ve donanımlar
             Madde 14-Spor alanlarında, uluslararası federasyonların öngördüğü kriterlere uygun olarak aşağıda belirtilen teknik donanımlar kurulur ve önlemler alınır:
             a) Saha içi ve dışındaki tüm alanları izleyebilme ve aynı zamanda fotoğraf alabilme  imkanı veren  müsabaka kontrol odasında kapalı devre televizyon sistemi kurulur.
             b) Spor alanlarında enerji kaybı olması durumunda, yeterli ışıklandırmayı sağlayacak bağımsız acil elektrik güç sistemi kurulur.
             c) Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında, spor alanının içi ve dışında bulunan seyircilerin tamamına hitap edebilen  ses sistemi kurulur.
             d) Engellilerin spor alanına giriş, çıkış  ve müsabakayı seyretmeleri için gerekli düzenlemeler ve donanımlar kurulur.
             e) Tıbbi yardım için tam donanımlı bir ilk yardım odası kurulur.
             f) İtfaiye ve benzeri acil durum araçları için özel park yerleri ve bu araçların geçişlerine  olanak sağlayacak güzergah belirlenir.
             g) Seyircilerin numaralı koltuklarına oturmalarını sağlayacak yön gösterme tabelaları yerleştirilir.
             h) Seyircilerin spor alanına giriş ve çıkışlarında izdihamı önlemek için yeterli sayıda giriş-çıkış ve acil tahliye kapısı bulundurulur.
             i) Tesisin özelliğine göre girişlerde turnike veya benzeri sistemler kurulur.
             j) Spor alanında yeterli araç park yerleri oluşturulur.
             k) Güvenliği sağlamak için elektronik üst arama cihazları bulundurulur.
             l) Seyircilerin ihtiyaçlarını sağlayabilecek sayıda ve nitelikte büfe ve tuvaletler kurulur.
             m) Elektronik ekran yerleştirilir.
             n) Güvenlik ve kontrollerin sağlanması için gerekli portatif bariyerler, mekanik ve elektronik cihazlar temin edilir.
Sayfa 7

4367
 
             Ayrıca, uluslararası federasyonların belirlediği kurallar çerçevesinde federasyonca hazırlanacak talimat doğrultusunda ilgili kulüp, kurum ve kuruluşlarca gerekli teknik donanım ve güvenlik sistemi de kurulur.
             Talimat
            Madde 15- Uluslararası federasyonların kriterleri doğrultusunda, spor alanının fiziki yapısı dikkate alınarak kurulacak olan güvenlik sistemleri ile teknik donanımların özellikleri, kurulmasına ilişkin esaslar ile alınacak diğer güvenlik önlemleri, ilgili federasyon tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.
             Ek Madde 1- (Ek: 17/11/2005-2005/9644 K.)
             Spor müsabakalarını seyirden men cezası alan kişilerin, cezaya neden olan fiilin işlendiği müsabakanın ait olduğu spor dalındaki taraftarı olduğu takımın müsabakalarına seyirci ya da başka bir sıfatla girmeleri yasaktır. Bu kişiler il veya ilçe spor güvenlik kurulu kararının, kendilerine yazılı olarak tebliğ edilmesini müteakip cezaya neden olan fiilin işlendiği müsabakanın ait olduğu spor dalındaki taraftarı olduğu takımın müsabakalarına ceza süresince giremez.
             Hakkında idari makamlar veya yargı mercilerince müsabakalara giriş yasağı verilenler; seyirden men cezasına neden olan fiilin işlendiği müsabakanın ait olduğu spor dalındaki taraftarı olduğu takımın müsabakasının başlamasından iki saat önce bulunduğu yerin karakoluna giderek müsabaka süresince burada bulunmak ve bulunduğuna dair karakol amirliğinden alacağı belgeyi cezayı veren il veya ilçe spor güvenlik kuruluna ulaştırmak zorundadır.
             Yürürlük
             Madde 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.   
 
Sayfa 8

4368
 
 
   20/8/2005 TARİH VE 2004/7755 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
 
 
 
Tarihi
 
 
Numarası
Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler
 
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
 
17/11/2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005/9644
 
7,8,12 ve Ek Madde 1
 
 
 
11/12/2005
 
Anahtar Kelimeler: ŞİDDET YASASI
Yükleniyor...