SERBEST GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKA YERLERİNE SERBEST GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

31 Mayıs 2011 Salı 18:09
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKA YERLERİNE SERBEST GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

    Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği

    Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 12/03/2010

    Resmi Gazete Sayısı : 27519

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait spor tesisleri ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı verilen spor tesislerinin protokol ve basın tribünlerine serbest gireceklerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait spor tesisleri ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı verilen spor tesislerinin protokol ve basın tribünlerine serbest gireceklerle ilgili usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Basın Tribünü: Müsabakaların yapıldığı tesislerde yazılı, görsel ve işitsel basın mensuplarına ayrılan yerleri,

    b) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    c) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    ç) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

    d) İl müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

    e) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

    f) İlçe müdürü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü,

    g) Protokol tribünü: Müsabakaların yapıldığı tesislerde protokole ait yerleri,

    ğ) Spor federasyonu: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını, özerk spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Esas Hükümler

    Protokol Tribünlerine Serbest Girişler

    Madde 5 - (1) Genel Müdürlüğe ait spor tesisleri ile Genel Müdürlük tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı verilen spor tesisleri ile 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen profesyonel futbol müsabakalarının oynandığı stadyumların protokol tribünlerine serbest girişlere ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe düzenlenir.

    (2) Milli müsabakalarda protokol tribünü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenir.

    Basın Tribünlerine Serbest Girişler

    Madde 6 - (1) Türkiye Futbol Federasyonunun gözetim ve denetiminde yapılan amatör ve profesyonel futbol müsabakalarının oynandığı stadyumların basın tribünlerine serbest gireceklere ilişkin düzenlemeler ve akreditasyon işleri Türkiye Futbol Federasyonunun talimatları doğrultusunda yürütülür.

    (2) Diğer özerk spor federasyonları veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor federasyonlarının faaliyet gösterdikleri spor tesislerinin basın tribünlerine girecek basın mensuplarına ilişkin düzenlemeler ise ilgili spor federasyonları tarafından yapılarak, ev sahibi kulüpler ile il ve ilçe müdürlükleri tarafından birlikte yürütülür.

    (3) Basın tribünlerine girecek basın mensuplarına ilişkin hususlar, ilgili spor federasyonları tarafından basın yayın konusunda yetkili kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak düzenlenir.

    (4) Basın tribünü için akredite edilecek kişi sayısı, tesisin basın tribünü kapasitesiyle sınırlıdır.

    (5) Akredite edilmeyen basın mensupları ev sahibi kulüp tarafından basın tribünlerine alınmaz.

    Hakem, Antrenör Ve Sporcuların Tesislere Serbest Girişleri

    Madde 7 - (1) Hakem, antrenör ve sporcular yıl içinde tescil ve/veya vize edilmiş belgeleri veya lisanslarını göstermek suretiyle sadece kendi branşlarının yapıldığı tesislere girebilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Kazanılmış Haklar

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmakta olan Yönetmelik gereğince verilen ömür boyu serbest giriş kartları geçerlidir.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 9 - (1) 4/1/2002 tarihli ve 24630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

Anahtar Kelimeler: GSGM YÖNETMELİĞİ
Yükleniyor...