ASGD TÜZÜĞÜ

ASGD TÜZÜĞÜ MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLERE UYGUN HALE GETİRİLDİ

29 Mayıs 2011 Pazar 14:07

ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI

MADDE: 1- Derneğin adı “Anadolu Spor Gazetecileri Derneği”dir. Derneğin kısaltılmış şekli “ASGD”dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE: 2- Derneğin merkezi Bursa’dır.

DERNEĞİN AMACI

MADDE: 3- Türk sporunun temelini oluşturan alt yapı çalışmalarını yürütür. Amatör sporun özendirilmesini sağlar.

Yetenekli gençlerin bilimsel yollardan yetiştirilmesine, yurt genelinde ve uluslararasında yapılan yarışmalara katılmasına öncülük eder. Hiçbir ayrım gözetmeden tüm sporcuları aynı eşitlikle kucaklar. Onların eğitilmesini ve amatörlük bilinci içinde yetiştirilmesini görev bilir. Her türlü sporla ilgili uğraşı içinde olur. Amatör sporcuların sportif, sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri için her türlü etkinlik düzenler. ASGD adı ile yarışmalara girer. Üyelerin mesleki eğitimini sağlar. Sevgi ve dayanışma bağını artırır. Spor yapma gereksinimlerini karşılar. Haklarını korur. Sorunlarına çözüm arar. Şirket veya iktisadi işletme kurabilir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMİ

MADDE: 4- Dernek amacına ulaşmak için yapacağı çalışmalarda herşeyden önce spor gazetecilerinin önemi hakkında kamuoyu oluşturmaya, Türk sporunun gelişmesi için, ayrıca gençliğin bu yönde özendirilmesi için basına düşecek görevlerin yerine getirilmesini sağlamaya, yasaların izin ve olanak verdiği ölçüde başka ülkelerin spor gazetecileriyle meslek kolaylıkları, eğitim ve karşılıklı işbirliği açısından ilişkiler sağlamaya, dernek üyelerinin spor yapma gereksinimlerini karşılarken, yetenekli gençlerin de bilimsel yollardan yetiştirilerek amatör spor dallarında gelişmesini sağlamaya öncelik verecektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMALARI İKİ GRUPTA TOPLANIR

A) SOSYAL VE MESLEKLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

1-Basında sporla ilgili konularda çalışanların özellik isteyen ve uzmanlık işi olduğunu ve bunun basın için vazgeçilmeyecek bir dal olduğunu kamuoyuna benimsetmek, resmi kurum ve kuruluşlar önünde savunmak, bu konuda öteki basın kuruluşlarının desteğini sağlamak.

2- Spor gazeteciliğinin gelişimini sağlamak, bilgi ve kültür düzeylerini yükseltmek, üyelerin mesleki eğitimine önem vererek, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında kültürel çalışmalar yapmak.

3- Spor gazeteciliğinin ve genel olarak basın mesleğinin onurunu korumak, bu amaçla başka basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

4- Spor gazetecileri arasında dayanışma ve işbirliği sağlamak,

5- Üyelere sosyal yardımlar yapmak, mevzuat hükümlerine uygun olarak üyelerin zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurulmasına gayret sarf etmek,

6- Spor gazeteciliği mesleğini temsil etmek,

7- Üyelerin meslekle ilgili çıkarlarını ve yaşam düzeylerini yükseltecek her konuda inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak,

8- Ülkede sporun yayılması ve gençliğin özendirilmesi için yayınlar ve organizasyonlar yapmak, kurs, seminer, konferans, açık oturum ve benzeri toplantılar tertiplemek ve tertiplenenlere katılmak,

9- Amaçlarına uygun çalışmalar için ihtiyaç duyulan sosyal tesislere sahip olmaya yönelik çaba göstermek, bu tesisleri üyelerin yararlanmasına sunmak,

10- Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için kitaplık ve okuma odası açmak,

11- Mevzuat hükümleri çerçevesinde derneğin görüş ve düşüncelerini yansıtan ve aynı zamanda eğitici olan bir yayın organına sahip olmak için çaba sarf etmek,

12- Yasa hükümleri çerçevesinde dünya spor basını ve spor kuruluşları ile ilişkiler kurarak mesleki kolaylıklar sağlamak, eğitim ve karşılıklı işbirliği amaçlarına yönelik çaba göstermek,

13- Dernek, üyelerinin konut sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapı kooperatifleri kurar.

B) SPORTİF ÇALIŞMALAR

1- Üyelerin, gazetecilerin ve kent halkının spor yapmasını sağlamak,

2- Amatör sporun gelişmesi için yetenekli gençler bulup, yetişmelerini sağlayacak organizasyonlar yapmak, onları yetiştirmek.

ASGD adı altında bölgesel, ulusal ve gerektiğinde uluslararası yarışmalara katılmalarını sağlamak.

3- Dernek üyelerinin, halkın, amatör ve profesyonel sporcuların katılabilecekleri spor yarışmaları düzenlemek, spor takımları kurmak ve bu takımların ilgili federasyonlarca düzenlenecek yarışmalara katılmalarını sağlamak.

4- Dernek üyelerinin ve derneğe bağlı sporcuların yararlanmaları için her çeşit spor tesisleri edinmek, inşa etmek, gerektiğinde kiralamak, işletmek; sahip olduğu ya da kullanma hakkı elde ettiği tesisleri gerekirse başka spor kuruluşlarına ve yarışmalara açmak, spor yapmak isteyenlerin bu tesislerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla SPOR OKULLARI  açmak, bu okullarla ilgili organizasyon yapmak, spor okullarında görev yapacak öğretmen, antrenör ve personel istihdam etmek.

5- Spor organizasyonları yapmak, gerektiğinde yabancı sporcuların bu yarışmalara katılmalarını sağlamak.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYE OLMAK

MADDE: 5- Üye olma: Fiil ehliyetine sahip bulunan; Spor gazeteciliğini meslek edinmiş olanlar ile, basın ve yayın organlarında sporla ilgili bölümlerde çalışanlar, spor fotoğrafı çekenler, sporla ilgili temsili resim çizenler, sporla ilgili karikatür ve grafik çizenler, spor eleştirisi yapanlar, spor servislerinde sayfa sekreterliği yapanlar, radyo ve televizyonda spor haberleri ile doğrudan ilgili birimlerde spor spikerliği, spor yönetmenliği, spor kameramanlığı yapanlar üyelik için derneğe yazılı olarak başvurduklarında, yönetim kurulunun kanaat ve kararıyla üye olabilirler. Medya organlarında spor haberi ve yazılarının da hukuki sorumluluğunu taşıyan yöneticiler ile gazeteciliğin farklı alanlarında görev yapan ancak aynı zamanda spor gazeteciliğine katkı sağlamaya devam edenler ve internet gazeteciliği ile mesleği icra edenler de üyelik başvurusunda bulunabilirler. Üyelik başvurusunda bulunanlar hakkında yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde sonuçları açıklanmayan araştırmalar yapabilir. Kurucular ve eski başkanlar meslekten ayrılsalar da üyelikleri devam eder.

ONUR ÜYELİĞİ

MADDE 6- Türk sporuna, spor basınına ve Anadolu Spor Gazetecileri

Derneği’ne üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere yönetim kurulu tarafından “onur üyeliği” verilebilir. Bir kimseye onur üyeliği verilebilmesi için yönetim kurulunun o toplantısına katılanların oybirliği ile karar almaları gerekir. Onur üyeliği derneğin yasal üyelik haklarına sahip değillerdir.

ÜYELİĞE GİRİŞ ŞARTLARI

MADDE: 7- Derneğe üye olabilmek için;

1- Fiil ehliyete sahip bulunan gerçek veya tüzel kişi olmak

2- Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak,

3- En az bir yıllık meslek kıdemi bulunmak,

4- Yasal manisi bulunmamak,

5- Yüz kızartıcı suçtan dolayı hakkında takibat yapılmamış olmak şarttır.

ÜYELİK BAŞVURULARININ GÖRÜŞÜLMESİ

MADDE: 8- Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan derneğin hazırladığı özel yazılı giriş formuyla yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurur.

Üye olmak isteyenin giriş bildirgesini alan şube yönetim kurulu, aday hakkındaki düşüncelerini de ekleyerek, gecikmeksizin dernek yönetim kuruluna gönderir. Yönetim kurulu, belgelerin kendisine ulaşmasını izleyen 30 gün içinde aday hakkındaki olumlu veya olumsuz kararını vererek, sonucunu başvuru sahibine ve ilgili şubeye yazı ile bildirir. Yönetim kurulu bu kararında gerekçe bildirmek zorunda değildir. Yönetim kurulu 7. maddedeki koşullara uymayan adayın belgelerini ilgiliye veya şubeye gönderir. Yönetim kurulu üyelik talebinde bulunan kişi ya da kişileri tek tek ya da grup halinde bir mülakata çağırabilir.  Aday olan kişi ya da kişiler, bu çağrıya kendi olanaklarıyla uymak zorundadırlar.  Dernek bu konuda bir katkıda bulunmaz.

ÜYELİĞİN KAYBEDİLMESİ

MADDE: 9- Dernek üyeliği aşağıdaki yollardan biri ile kaybedilebilir.

1. Kendi isteğiyle ayrılmak,

2. Yönetim kurulu kararıyla üyeliği düşürülmek,

3. Bir takvim yılına ait aidat borcunu, yıl bittiği ve kendisine uyarı yapıldığı halde ödemediği için yönetim kurulu kararıyla dernekten çıkarılmak,

4. Onur kurulu tavsiye kararıyla yönetim kurulu tarafından kesin olarak dernekten çıkarılmak,

5. Dernekler kanunu veya sair ilgili mevzuat hükümleri gereğince derneğe üye olma hakkını kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Böyle bir durum tesbitinde üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir.

ÜYELİĞİN YENİDEN KAZANILMASI

MADDE 10- Dernek üyeliği aşağıdaki yollardan birisiyle kazanılabilir.

1. Kendi dileğiyle ayrılan ya da gazetecilik mesleği ile ilişkisini kestiği için çıkarılmış olan üye, yeniden girmek isterse, ilk başvurmada yapılan işlemler uygulanır.

2. Aidatını ödememiş olduğu için çıkarılan üye, bu kararın kendisine bildirilmesinden en az bir yıl sonra tüm borçlarını ödeyerek ve yeni bir üye gibi başvurabilir.

3. Onur kurulu tavsiye kararıyla yönetim kurulu tarafından kesin olarak üyelikten çıkarılmış olanlar yeniden üye olarak alınamaz. Genel kurul kararıyla hakların iadesi hükmü saklıdır.

4. Askerliği nedeniyle dernek üyeliğini kaybedenler, askerden döndüklerinde yeniden spor gazeteciliğine başladığını belgelendirirse, yönetim kurulu kararıyla ve başka bir işlem gerekmeksizin yeniden üye olurlar.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE: 11- Derneğin organları şunlardır:

1. Genel Kurul

2. Yönetim kurulu

3. Denetim kurulu

4. Onur kurulu.

1. GENEL KURUL

GENEL KURULU OLUŞTURANLAR

MADDE: 12 -  Genel kurul aşağıda gösterilen üyelerden oluşur: Genel kurul, şubeleri temsilen gelen delegelerden oluşan en üst ve en yetkili kuruldur. Genel kurul üç yılda bir Haziran ayında yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır. Genel Merkez Genel Kurulu, şubelerin genel kurullarında seçilen (7’şer) delegeden oluşur. Genel Başkan ve mevcut genel merkez yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun doğal üyesidirler. Şube başkanları delegelerin adını genel merkez genel kurulundan en geç 20 gün önce yönetim kuruluna ulaştırmakla yükümlüdürler. Delege listeleri kesin olup, adı listeye delege olarak konulmuş olanların dışında hiç kimse genel kurulda delegelerin görevlerini üstlenemez, kararlara katılamaz, oy kullanamaz. Genel kurulun birinci toplantısında çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı için delege listeleri değiştirilemez.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI,
ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

MADDE: 13- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantısı, şubelerin bulunduğu illerde de yapılabilir.  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, toplantı gününden en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz
Toplantı Usulü

MADDE: 14- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin ve delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Olağanüstü genel kurulda her ne surette olursa olsun genel kurul üyeleri tarafından madde eklenemez.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş zarfların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir seçim sandığına atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteyeceği yöntem uygulanır.  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 15- Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1. Dernek organlarının seçimi.

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3. Yönetim ve denetleme kurulunun raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası.

4. Yönetim kurulunca açıklanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek oylanması.

5. Derneğe gerekli taşınır veya taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi ve/veya bunlar üzerinde hak tesis edilmesi konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6. Mesleki bir federasyona veya federasyonlara üye olunması veya üyelikten çıkılması.

7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

8. Gerekli görülen hallerde yurt dışına şube ya da temsilcilik açılması.

9. Yönetim Kurulu, onur kurulu kararlarından yasalar ve bu tüzük gereğince yeniden incelenebilir olanların görüşülmesi ve karara bağlanması.

10. Bu tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleşmesi için derneğin tüm organlarına ve üyelere gerekli talimat ve yetkilerin verilmesi, dernek adına gerekli görülen kararların alınması.

11. Dernek üyeleri tarafından ödenecek giriş ve yıllık aidat miktarının tespit edilmesi.

12. Amaçları gerçekleştirebilmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurulması, kurulu bulunan bir vakfa üye olunması. ile vakıf yardımlaşma ve dayanışma sandıkları oluşturulması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

13. Mevzuatta veya bu ana tüzükte kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

14. Derneğin feshine karar verilmesi.

II. YÖNETİM KURULU

KURULUŞU:

MADDE: 16- Yönetim kurulu genel kurulca üç yıllık süre için seçilmiş on beş asil, on beş yedek üyeden oluşur.

Genel Kurulca yapılan seçimde en fazla oyu alan on beş kişi asıl üyeliğe getirilir. Yedek olarak aday gösterilen on beş kişi de kendi aralarında aldıkları oya göre sıralanır. Yönetim kuruluna seçilebilmek için delege olunması şartı yoktur. Yönetim kurulu, seçimi izleyen ilk bir ay içinde yapılması gereken toplantısında kendi arasında bir genel başkan, bir genel başkanvekili, beş genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel sayman seçer. Genel Başkan, genel başkanvekili, genel sekreter, genel sayman ve gerekli görüldükleri takdirde üç yönetim kurulu üyeleri ile “yürütme kurulu” oluşturulur. Dernek yönetim kurulunun toplantısının zaman alacağı hallerde yürütme kurulu toplanır. Bu kurulun toplantısı yönetim kurulu toplantısı yerine geçer. Yürütme kurulu, yönetim kurulunun çizdiği program çerçevesinde çalışır. Yürütme kurulu içindeki görevlerin her biri en az 7 (yedi) üyenin önerisi ile her zaman gizli oyla yeterlilik oylaması yapılabilir. Yönetim kurulu tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile görevliler görevden alınabilirler. Görevden alınan üyenin yönetim kurulu üyeliği devam eder. Yönetim kurulu asıl üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olursa, en fazla oyu alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağırılır. Üyeler seçimde eşit oy almışlarsa yönetim kurulu yedeklerden dilediğini sıraya bakılmaksızın çağırabilir. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısında aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 17- Yönetim kurulunun başlıca yetki ve görevleri şunlardır:

1- Derneğin yönetimi, sosyal ve sportif amaçların gerçekleştirilmesi, derneğin malik ya da kullanma hakkı sahibi bulunduğu tesislerin kullanılması gibi konularla gerekli gördüğü sair hususlar için yönetmelikler yapar ve bunları uygular, gerektiğinde değiştirir.

2- Her çeşit görev için ücretli personel atar, bunların ücret, yolluk ve ikramiye gibi ödentilerini saptar, gerektiğinde personelin işine son verir.

3- Genel kurulun onayladığı bütçeyi uygular, gereğinde bütçe nakilleri arasında fasıllar yapar, çalışma programı hazırlar.

4- Yasaların ve mevzuatın dernek adına uygulanmasını sağlar

5- Dernek amaçlarına uygun olarak üyeler arasında beşeri münasebetleri geliştirmek ve devam ettirmek için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.  Her biçim ve konuda organizasyon düzenlemek, gerektiğinde bunlardan derneğe parasal olanak sağlamak, ayrıca amaca uygun eğitim ve araştırma kararları alıp uygulamak.

6- Görevlerini başarmak için kendi sorumluluğu altında kendi üyeleri arasından ve gerektiğinde üyeleri dışından kişileri de görevlendirecek komiteler kurar. Ayrıca devamlı olan bir danışma kurulunu toplantıya davet eder ve her konuda danışabilir.

7- Gerekli gördüğü illerde, nüfusu 50 binden fazla ilçelerde, o il ve ilçelerde en az 20 üyenin bulunması koşuluyla genel kurulca şube açılmasına karar verilen yerlerde şube kurucularına yetki verir. Yeni açılan şubeye geçici yönetim kurulu atar. Şube yönetim kurulunun görevden ayrılması ya da tüzük hükümlerine göre düşmesi halinde geçici yönetim kurulu atar ve bir ay içinde olağanüstü genel kurulunu toplar.

8- Şubelerin her konudaki çalışmalarını denetler, uyarıldığı halde tüzüğe, genel kurulun ya da yönetim kurulunun kararlarına karşı direnen şube yönetim kurulunu işten el çektirebilir, bir geçici yönetim kurulu görevlendirerek bir ay içinde şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

9- Şube yönetim kurullarının kendi çalışma alanları ile ilgili önerilerini inceler.

10- İbra edilmeyen şube yönetim kurullarının kendi çalışma alanları ile ilgili önerilerini inceler.

11- Şube denetçilerinin talebi üzerine şube yönetim kurulu ile mutabık kalarak belirlenecek tarihte şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar vererek, şube yönetim kurulunu görevlendirir.

12- Şube genel kurulundan çıkmış olan şube bütçelerini aynen veya değiştirerek onaylar.

13- Onur kurulunun tavsiye olarak aldığı kararların yönetimce uygun görülenlerin uygulanmasını sağlar.

14- Hangi dallarda spor çalışması yapılacağını saptar

15- Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek. Görev dönemi sonunda çalışma raporunu ve sonraki dönem için bütçe tasarısını hazırlayarak genel kurula sunmak. Dernek bütçesinden gerekli durumlarda, yeteri kadar bir meblağı eğitim çalışmalarına ayırmak.

16- Üye kabulüne ve dernekler kanununa ve ana tüzüğe göre üyelikten düşürmeye karar verir. Gerekli gördüğü hallerde tedbir kararı alarak üyelerini onur kuruluna sevk eder.

17- Derneği temsil eder veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya bir üçüncüsüne yetki verir.

18- Dernekle ilgili her türlü ihtilafta adli, idari, mali ve icrai takibat yapar, dava açar, sulh olur, ibra eder, davadan feragat ve davayı kabul eder veya bu hususlara da şamil olacak vekalet verir.

19- Mevzuat hükümleri uyarınca tutulması lazım gelen defterlerin tutulmasını ve kayıtlarının muntazam şekilde ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri alır.

20- Genel başkan, genel başkanvekili ve genel saymandan en az ikisinin ortak  imzayla hareket etmek üzere, bütçe esasları dahilinde sarf yetkisi verir.

21- Yasaların, ana tüzüğün ve genel kurulun kendisine verdiği diğer görevlerle, ana tüzükte başka bir organa bırakılmamış olan tüm görevleri yapar yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 18- Yönetim kurulu olağan toplantılarını, iki aylık süreden fazla olmayan aralıklarla, önceden belirlenen yerde ve günde yapar. Yönetim kurulu genel başkanının veya yokluğunda ikinci başkanın çağrısı ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden biri üst üste üç toplantıya izinsiz ya da mazeretsiz olarak katılmazsa yönetim kurulu kararı ile üyeliği düşürülür. Kurul toplantılarını genel başkan veya mazereti halinde ikinci başkan yönetir. Kurul gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlar. Karar nisabı ana tüzükte aksine hüküm bulunmayan hallerde toplantıya katılan üyelerin çoğunluğudur. Oylamaların eşitliği halinde genel başkanın, yokluğunda ikinci başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur. Kararlar genel sekreter tarafından yönetim kurulu karar defterine yazılarak toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler muhalefet sahibini belirtir görüşlerini yazarak altını imzalarlar. Yönetim kurulu ilk toplantısında, gerekli görürse, kurulun olağan toplantılarının gün ve saatini belirler, bunu imzasıyla öğrenen üyelere her toplantı için ayrıca çağrı çıkarılmaz.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KİŞİSEL YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE: 19 – Yönetim kurulu, genel kurula ve yasalara karşı bir bütün olarak sorumludur.

Yönetim kurulunun özel görev verilmiş üyeleri aşağıda gösterilen yetkilerle çalışırlar ve yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.

A) GENEL BAŞKAN: Genel başkan derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Gerektiğinde bu yetkisini bu yönetim kurulu üyelerinden birine veya şube temsilciliğine verebilir. Dernek bünyesinde kurulacak komite ve komisyonların doğal başkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinden her birinin dernek adına yaptığı işlemi, yönetim kurulu toplantısında değerlendirmeye açabilir.

B) GENEL BAŞKANVEKİLİ: Genel Başkanvekili, genel başkanın her konuda yardımcısıdır ve onun bulunmadığı hallerde genel başkanın yetkilerini kullanarak, genel başkana ait tüm görevleri yerine getirir.

C) GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI: Dernek yönetim kurulunda yer alan genel başkan yardımcıları, bulundukları illerde derneğin genel merkezini bu sıfatla temsil ederler. Genel başkan yardımcıları her konuda genel başkanın yardımcısıdır ve onun bulunmadığı hallerde, genel başkana ait görevleri, temsil yetkilerini kullanarak yerine getirirler.

D) GENEL SEKRETER: Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur. Günlük işlerin aksamadan yürütülmesini, ücretli ve anlaşmalı personelden parasal işlerde çalışanların, spor işlerinde çalışanların, tesislerde çalışanların ve diğer tüm personelin doğrudan doğruya amiridir. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Karar defterini usulüne uygun olarak düzenler. Derneğin tüm organları, şubeleri ve temsilcilikleri ve üyeleri ile olan ilişkisini organize eder. Kurulun görev dönemi sonunda hazırlayacağı çalışma raporunun taslağını hazırlar. Gerektiğinde yönetim kurulu genel sekreterinin çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları ile ücret ödenmesi hususlarını yeniden düzenleyerek karara bağlayabilir. Yönetim kurulu eğer gerekli görürse, yönetim kurulu üyelerinden birini “Genel Sekreter Yardımcısı” olarak görevlendirir ve genel sekreter yardımcısı genel sekreterin çalışma alanına giren görevleri bu sıfat altında yürütür.

E) GENEL SAYMAN: Derneğin tüm parasal işlerinden, bu işlemlerin defterlere ve kayıtlara geçirilmesinden dernekle ilgili vergi, sigorta, ücretlerin tahakkuku ve ödenmesi gibi konulardan sorumludur. Dernek adına yapılan tüm ödemelerin usulüne uygun yapılmasını, dernek gelirlerinin her çeşidinin izlenmesini ve derlenmesini sağlar. Derneğin muhasebe personelinin genel sekreter ile birlikte amiridir. Dernek merkezinin, derneğe ait tesislerin, şubelerin muhasebe ile ilgili işlemlerini yönetim kurulu adına izler ve denetler, yönetim kuruluna bilgi verir. Genel kurula sunulacak hesap raporunu ve bütçeyi taslak halinde yönetim kuruluna sunar. Genel kuruldan geçmiş olan genel bütçeyi uygular. Derneğin parasal durumu hakkında derneğe bilgi verir.

III- DENETLEME KURULU

KURULUŞU:

MADDE: 20- Denetleme kurulu genel kurulca üç yıllık süre için seçilen üç üyeden oluşur.

Genel kurulca yapılan seçimde, aldıkları oy sayısına göre yapılan sıralamada en çok oy alan üç aday asıl, yedek olarak gösterilen üç aday da yine aldıkları oy sıralamasına göre yedek üye seçilirler. Yedek aday gösterilmeyen durumlarda, asıl adaylardan ilk üç sıralamadan sonra gelen ikinci üç sıralama, yedek olarak kaydedilir. Üyeliğin boşalması halında sıraya göre yedek üyeler, yönetim kurulunca göreve çağrılırlar. Oylamada eşit oy alınmışsa sıraya bakılmaksızın herhangi bir üye çağrılabilir. Kurul seçim tarihinden itibaren iki ay içinde yapacağı ilk toplantısında aralarından birini başkan seçer ve yılda en az bir kez olmak üzere toplanır.

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE: 21- Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1- Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

2- Derneğin tüm değerlerini, muamelelerini, hesaplamalarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve musbit evraka dayanıp dayanmadığını tetkik eder. Gördüğü aksaklıkları yazı ile yönetim kuruluna bildirir. Gerektiğinde yönetim kurulundan açıklama ister.

3- Parasal konularda usulsüzlük ve yolsuzluk, yönetim konusunda ise yasal bir suç ya da derneği önemli şekilde zarara sokacak bir uygulama görürse, yönetim kurulundan bunun düzeltilmesini ister. Düzeltme sağlanamazsa genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını ister.

4- Yönetim kurulu tarafından belirli konularda düşüncelerine başvurulduğunda, konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

5- Bir yıllık aralarla ve görev dönemi sonunda hazırlayacağı denetleme raporunu yönetim kurulu ve genel kurula sunar.

IV- ONUR KURULU

KURULUŞU, TOPLANTI GÖRÜŞME USULÜ

MADDE: 22- Onur kurulu, genel kurulca üç yıllık süre için seçilecek üç üyeden oluşur.

Genel kurulca yapılan seçimde aldıkları oy sayısına göre yapılan sıralamada en fazla oy alan üç asıl, yedek olarak gösterilen üç aday da yine aldıkları oy sayısına göre yedek üye olarak seçilirler. Yedek aday gösterilmeyen durumlarda, asıl adaylar arasında sıralama ilk üç sırayı alanlar asıl, ikinci üç sırayı alanlar ise yedek olarak kayda geçilir. Asıl üyeler ilk toplantıda aralarında birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden en kıdemlisi toplantıya başkanlık eder. Kurulun toplantı nisabı asıl üye sayısının salt çoğunluğudur.  Asıl üyelerden herhangi birinin kurul üyeliğinden ayrılması halinde sıraya göre yedek üyeler yönetim kurulunca göreve davet edilirler. Kararlar gizli veya açık oyla verilir.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 23- Onur kurulunun görevi dernek üyeleri tarafından derneğin ve spor yazarları mesleğinin onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunulmaması için önlemler almak, dernek üyeliklerinin karşılıklı saygı içinde bulunmalarını sağlamaktır.

Yönetim kurulunun çağrısı üzerine veya kendiliğinden dernek ana tüzüğü ve yönetemeliklerin hükümlerine aykırı hareket ettiği, ahlak, iyi niyet kurallarıyla bağdaşmayan davranışları olduğu ileri sürülen veya üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında karar vermek üzere toplanır. Kendisine verilen dosyalar üzerinde inceleme ve araştırma yaptıktan sonra ilgilileri dinler. Hakkında karar verilmesi istenen üyenin yazılı savunmasını alır, soruşturmaya girişir ve kanıt toplar. Bilgisine başvurulan her üyenin onur kuruluna cevap vermek zorunluluğu vardır. Savunması istenen kişi yazılı savunma vermekten kaçınırsa, durum saptanarak savunma alınmaksızın karar verilebilir. Onur kurulu, kendisine gönderilen her dosya veya olay için, savunma alınmış ya da verilmekten kaçınıldığı saptanmış olmak koşuluyla ilk toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde konu ile ilgili kararını vermek zorundadır. Aksi takdirde başvuru reddedilmiş sayılır.

Kararın bir örneği yönetim kuruluna gönderilir.

ONUR KURULU’NCA VERİLECEK CEZALAR

MADDE: 24- Onur kurulunun üyelere verebileceği cezalar şunlardır:

1- UYARMA: İlgiliye, davranışının uygunsuz görüldüğünün yazı ile bildirilmesidir.

2- AÇIK UYARMA: Bir üyenin davranışının uygunsuz görüldüğünü kendisine ve tüm üyelere duyurulmasıdır.

3- DERNEKTEN GEÇİCİ ÇIKARTMA: Üyenin, üyeliğinin kazandırdığı tüm haklardan karar tarihinden itibaren 12 aydan fazla olmamak üzere yoksun bırakılması ve bunun ilgili görülen üçüncü şahıslara da duyurulmasıdır.

4- DERNEK ÜYELİĞİNDEN KESİN ÇIKARTMA: Bu halde, üye, dernek üyeliğinin kazandırdığı tüm haklardan süresiz olarak yoksun kalır.

Onur kurulunun almış olduğu bu kararlar ancak tavsiye niteliğindedir. Bu cezalar yönetim kurulunda görüşülür ve karara bağlanır.

KESİN ÇIKARTMA CEZASI VERİLECEK HALLER:

MADDE: 25- Onur kurulunun tavsiyesi üzerine  veya kendiliğinden, yönetim kurulunca, aşağıdaki davranışlarda bulunduğu saptanan üye hakkında üyelikten kesin çıkartma cezası verir:

1. Dernek amaçlarına uygun çalışmaları baltalayıcı ve bozucu davranışta bulunanlar,

2. Derneğin adını kullanarak maddi ve manevi kişisel çıkar sağlayanlar,

3. Dernek tüzüğünün ve yasaların verdiği yetkiyi kullanan organların kararlarının uygulanmasında ısrarla engel çıkaranlar,

4. Derneği, spor gazetecilerinin, dernek organlarını, basın mesleğini üçüncü şahıslara karşı küçük düşürücü davranışta bulunanlar, bu konuda yazılı ve sözlü beyanda bulunanlar,

5. Derneği ilgilendirmese bile onur kırıcı bir suçtan hüküm giymiş olanlar,

6. Kamu haklarından mahrum edilenler.

Onur kurulu, kesin çıkartılma cezasını gerektiren haller dışında ne biçim ve koşulda olursa olsun,  derneğe zarar verici uygunsuzlukları, 24. maddede yazılı cezalardan biri ile cezalandırır. Bu kararlara karşı kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde yönetim kuruluna yazılı başvuru ile, ilk olağan genel kurul toplantısında “kararın düzeltilmesini istemek” ilgilinin hakkıdır. Kesin çıkartma kararının genel kurulda görüşülebilmesi için, çıkartılmış olan üyenin yönetim kuruluna başvurarak, isteğini gündeme aldırması gereklidir. Genel kurul, cezaları hafifletmek, ya da cezayı tüm sonuçlarıyla kaldırmak yetkisine sahiptir. Ancak, bu halde görevini yapmış olan onur kurulu ve yönetim kurulu üyeleri ile derneğin hükmi şahsiyetinden maddi ve manevi tazminat talep ve dava edilemez.

7. Uluslararası veya ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamış olmak.

BİRDEN FAZLA ORGANA SEÇİLEMEME

MADDE: 26- Her üye derneğin organlarından birine seçilebilir. Bir kişi, derneğin iki organında birden görev yapamaz.

Bir organa seçilen üye başka bir organın yedek üyeliğine de seçilemez. Bu takdirde asıl üye olarak seçildiği organdaki görevi devam eder, diğer organdaki yedek üye listesinden ismi çıkarılarak, aldığı oy sayısına göre yerine bir başka üye yedek üyeliğe getirilir. Bir kişi, birden fazla organın yedek üyeliğine getirilmişse, bu takdirde en fazla oy aldığı organdaki yedek üyeliği devam eder, diğer yedek üye listelerinden ismi çıkartılarak, aldığı oy sayısına göre yerine başka yedek üye seçilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBELER

ATANMASI, GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE: 27- Bu ana tüzüğün 3. maddesinde gösterilmiş olan dernek amacının gerçekleşmesini ve Bursa dışındaki dernek üyeleri ile yakın ve sıkı ilişkiler kurulmasını sağlamak için gerekli görülen illerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde genel kurul kararı ile şubeler açılabilir. Yurt içinde şube açılmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar vermek yetkisi genel kurula aittir. Bu illerde şube açılabilmesi için en az 20 üyenin bulunması gereklidir. Bir şubenin bulunduğu ilde ikinci bir şube açılamaz. Yeni bir şubenin açılmasına karar verilmesi halinde, yönetim kurulu, şubenin açıldığı ilde kayıtlı 5 üyeyi kurucu sıfatıyla yasal işlemleri yapmak üzere görevlendirir. Bu 5 üye müteşebbis kurul olarak ilk genel kurul toplantısına kadar şubenin yönetiminden sorumlu olur. Yeni kurulan şubenin, kuruluşunu izleyen altı ay içinde genel kurul toplantısı yapması zorunludur.  Şubeler dernek genel kurulunda tüzük hükümlerine göre seçecekleri delegeleri ile temsil olurlar.

20 üye ile kurulan şubenin üye sayısının belirtilen tabanın altına düşürmemesi esastır. Ancak zorunlu nedenlerle üye sayısında azalma olursa, konu genel merkez yönetim kurulunda düşünülür. Ancak, üye sayısı 15’in altına düşen şube, merkez yönetim kurulunun girişimi ve alacağı karar ile kapatılır.

ŞUBELERİN ORGANLARI:

MADDE: 28- Şubelerin organları şunlardır:

1. Şube genel kurulu

2. Şube yönetim kurulu

3. Şube denetçileri

1. ŞUBE GENEL KURULU

ŞUBE GENEL KURULLARININ TOPLANTI ZAMANI VE ÇAĞRI USULÜ

MADDE: 29- Şube genel kurulu, şubede kayıtlı bulunan üyelerin tümünde oluşan ve üç yılda bir Nisan ayı içinde toplanır. Ancak şubeler olağan genel kurullarını, merkez olağan genel kurulundan en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Aksi halde genel kurula delege gönderemez. Toplantı günü, şube yönetim kurulu tarafından ve dernek merkez yönetim kurulu ile anlaşmaya varılarak saptanır, Şubelerin genel kurul tarihlerini duyurmadan önce merkezden onay almış olması şarttır.

Şube olağanüstü genel kurulu, şube yönetim kurulu veya şube denetçilerinin gerekli gördüğü hallerde, ya da dernek merkez yönetim kurulu tarafından ana tüzüğün 17. maddesinin 7-8 ve 11. fıkraları ile 33. maddesi uyarınca, ya da şubede kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Genel kurula sunulacak hesap raporu ile denetçi raporu, toplantının yeri, günü, saati ve gündemi şubeye kayıtlı tüm üyelere dağıtılmak üzere toplantıdan en az 15 gün önce şubede hazır bulundurulur. Şube genel kurul toplantısının çağrı ve toplantı usulü genel merkez çağrı ve toplantı usulleri ile aynı hükümlere tabidir.

ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI İLE OY KULLANMA USULLERİ:

MADDE: 30- Şube genel kurulu, şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan  bir fazlasının katılması şubenin feshi konusunda ise üyelerin 2/3 ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak   ikinci toplantıya katılan üye sayısı  yönetim ve denetleme kurullarının iki katından az olamaz. Şube genel kuruluna katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza konularak toplantıya iştirak ederler. Toplantı şube yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir şube yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere açık oy ve adi çoğunlukla bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar sekreter seçilerek başkanlık divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi Başkanlık Divanı’na aittir. Genel kurul kararı ve görüşme tutanakları başkanlık divanı üyeleri tarafından tanzim ve imza edilerek saklanmak üzere şube yönetim kuruluna verilir. Şube genel kurulları gündemdeki konuları görüşür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.  Şube genel kurulunda kararlar açık oy ve adi çoğunlukla alınır. Şube genel kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE: 31- Şube Genel Kurulu’nun görevleri şunlardır:

1. Şube Yönetim Kurulu’nun üç yıllık çalışmaları ve hesap raporunu inceleyip, ibra etmek.

2. Dernek Yönetim Kurulu’na sunulacak bütçe tasarısını kabul etmek.

3. Dernek Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olacak şube yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile asıl ve yedek şube denetçilerini seçmek.

4. Dernek genel kuruluna katılacak şube delegelerini seçmek.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

KURULUŞU

MADDE: 32- Şube Yönetim Kurulu dernek üyesi olanlar arasından, şube genel kurulunca seçilmiş 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca yapılan seçimden fazla oy alan 5 kişi asıl üyeliğe, sonraki 5 kişi de yedek üyeliğe seçilmiş olurlar.

Şube yönetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılabilmek için, ana tüzüğün 12. maddesi gereğince, kendi genel kurullarında belirlenecek 7 delege arasında olmalıdır. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer. Şube yönetim kurulu tüm çalışmalarında yasalara, ana kurulun karar ve ilkelerine uymak zorundadır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE: 33- Şube yönetim kurulu en az iki ayda bir defa önceden kararlaştırılmış toplantı tarihinde, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Şube yönetim kurulu başkanının yokluğunda ikinci başkanın veya en az üç şube yönetim kurulu üyesinin ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır. Kurul, görüşmelerini, başkan veya mazereti halinde ikinci başkan yönetir. Kurul gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlar. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kararlar, şube yönetim kurulu sekreterince, şube yönetim kurulu karar defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler, muhalefet sebebini belirten görüşlerini yazarak altını imzalarlar. Üst üste üç toplantıya izinsiz olarak gelmeyen üye çekilmiş sayılır. Şube yönetim kurulu üyelerinden herhangi bir sebeple boşalma olursa, en fazla oy alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağrılır. Kurulun üye sayısı boşalmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, dernek yönetim kurulu re’sen ya da şube denetçisi veya mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde şube genel kurulu toplantıya çağrılır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 34- Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1. Şube bölgesinde derneğin amaçlarının gerçekleşmesi ve derneğin gelişmesi için gerekli önlemleri almak, üyelerin bölgesel sorunlarını çözmek, üyelerin kendi yetkisi dışında kalan gereksinimlerini dernek genel merkez yönetim kuruluna duyurmak,

2. Dernek yönetim kurulunun üyelere duyurmak istediği karar ve önlemleri, şube üyelerine duyurmak.

3. Üyelik isteminde bulunan şube bölgesindeki adaylar için tüzüğün 7. ve 8. maddelerinde gösterilmiş olan yetkileri kullanmak.

4. Üyelerin aidatının toplanması için ve giriş bağışlarının alınması için tüzüğün verdiği görevleri yapmak.

5. Şube genel kurulunca kabul edilmiş ve dernek yönetim kurulunca aynen ve değiştirilerek onaylanmış bütçeyi uygulamak.

6. Derneğin amaçlarına uygun olan, bu tüzük hükümlerine ve dernek yönetim kurulunun almış olduğu kararlarına aykırı düşmeyen her türlü öneriyi dernek yönetim kuruluna bildirmek ve görüşünü alarak atılıma geçmek, sportif faaliyetlerde bulunmak.

7. Üyelerin gazetecilik ve spor gazeteciliği niteliklerinin sürüp sürmediği konusunda dernek yönetim kurulunu aydınlatmak.

8. Yasaların, ana tüzüğün, dernek genel kurulu ile dernek yönetim kurulunun kendisine verdiği sair görevleri yerine getirmek.

ŞUBE YÖNETİM KURULU VE ŞUBE BAŞKANLARININ DERNEĞİ TEMSİL YETKİSİ

MADDE: 35-  Şube yönetim kurulu ve başkanı kendi bölgesinde derneği temsil eder. Ancak genel başkan veya ikinci başkanın  onayını almaksızın derneği bağlayıcı bir demeç veremezler. Özellikle şube bölgesinin dışındaki olaylarda, dernek adına herhangi bir girişimde bulunamazlar. Şube bölgesi içindeki derneğin temsil yetkisinden doğan her davranış için dernek yönetim kurulundan onay almak, eğer bu onay için zaman açısından olanak bulunamazsa, sonradan derhal bilgi vermek zorundadır.      

ŞUBELERİN GELİRLERİ VE HESAPLARI

MADDE: 36-  Şubeler dernek tüzüğünde belirtilen gelir kaynaklarından yararlanmak suretiyle kendi tahsilat makbuzları ile gelirlerini sağlarlar. Şube yönetim kurulu, son genel kuruluna sunduğu bütçesindeki net gelirlerinin yüzde ellisini dernek genel merkezi yönetim kuruluna göndermekle yükümlüdür.

ŞUBE DENETÇİLERİNİN SEÇİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE: 37- Şube genel kurulunca seçilmiş üç üye denetçilik görevini yaparlar. Genel kurulca yapılan bu seçimde en fazla oyu alan üç kişi denetçiliğe, sonraki üç aday da yedek denetçiliğe seçilmiş olurlar.

Şube denetçileri, şube yönetim kurulunun tüm işlemlerini gerekli gördükleri her an denetlerler. Bu denetleme sırasında şubenin tüm defter kayıt, makbuz ve benzeri belgelerini inceleyebilirler.

Denetçiler incelemelerine ilişkin kararlarını denetleme kurulu karar defterine yazarak, altını imzalarlar.

Kararların bir örneğini dernek yönetim kuruluna verirler.

Şube genel kurulunun olağanüstü toplantısı gereğini duyarlarsa, durumu dernek ve şube yönetim kuruluna ileterek, en geç bir ay içinde toplantının yapılmasını isterler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ DEFTER VE KAYITLARI

MADDE: 38- Anadolu Spor Gazetecileri Derneği’nin Gelir Kaynakları Şunlardır:

1. Üye aidatı ve giriş aidatı.

2. Yasalara ana tüzük hükümlerine uygun olarak yapılan her çeşit bağış,

3. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün ve örgütünün yaptığı yardımlar.

4. Dernek sporcularının katıldığı spor yarışmalarında hak edilecek hasılat payları.

5. Dernekçe organize edilecek spor karşılaşmalarından alınacak organizatör hissesi.

6. Derneğin sahip olduğu mal varlığından, ya da kullanma ve faydalanma hakkına sahip olduğu sosyal ve sportif tesislerden elde edilecek gelirler.

7. Derneğin amaçlarına aykırı olmamak koşuluyla ve özellikle sporla ilgili kuruluşlara verdiği hizmetlerin anlaşmalarından doğan karşılıklar.

8. Balo, eğlence, konser, konferans gibi gelir getirici atılımlardan elde edilecek gelirler.

9. Mevzuata ve ana tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacak yayınlardan sağlanan gelirler.

10. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

ÜYELİK AİDATI

MADDE: 39- Dernek giriş aidatı 25 YTL,  yıllık aidat ise 12 YTL olarak tahsil edilir. Aidat miktarları genel kurulca veya yetki vermesi durumunda yönetim kurulunca arttırılıp eksiltilebilir.

DERNEK GELİRLERİNİN TAHSİLİ

MADDE: 40- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri, Gelir ve gider belgeleri:

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE: 41- Dernek gelirlerini, amaçları ve dernekler kanunu ile derneklerle ilgili mevzuat hükümleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz. Derneğin harcamaları, genel kurulca onaylı bütçesine göre yönetim kurulu veya yönetim kurulunun vereceği yetki çerçevesinde genel başkan ve genel sayman tarafından yapılır. Yönetim kurulu gerektiğinde belirleyeceği sınırlar çerçevesinde bir veya bir kaç üyesini harcama yapma konusunda yetkili kılabilir. Şubelerin harcamaları için belge alınması şarttır. Şubelerin harcamaları, dernek yönetim kurulunca onaylı bütçelerine göre, şube yönetim kurulu veya şube yönetim kurulunca verileceği yetki çerçevesinde sayman üye tarafından yapılır.

GELİR VE GİDERLERDE USÜL

MADDE: 42- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.  Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

DERNEĞİN İLZAMI

MADDE: 43- Dernek mali konularda yönetim kurulu üyelerinin üçünden en az ikisinin müşterek imzası ile ilzam olunur.

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:

MADDE: 44- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE: 45- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

ALTINCI BÖLÜM

DERNEĞİN FESHİ

DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ:

MADDE: 46: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ASG Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’na devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin Borçlanma Usulleri:         

Madde 47- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Beyanname Verilmesi:

MADDE 48- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü:

MADDE 49- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

MADDE 50-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda tüzüğün öngördüğü şekilde temsil edilir. Şubeler temsilcilik açamazlar.

            Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

            MADDE 51-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE: 52- 25 Mayıs 1992 günü kurulmuş olan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği’nin kurucu üyeleri şunlardır:

EROL BİLENSER: T.C.-Bursa, 1953-Beşevler, Nilüfer Sit., Menekşe Ap. Kat:4 D.7-BURSA

AHMET EMİN YILMAZ: T.C.-Bursa, 1959-Ahmetpaşa Mah. Han Sok. 6/2 BURSA

RAHİM KAMBUR: T.C.-Kırklareli, 1954-Alimdar Mah. Karanfil Sok. No: 16 D.2BURSA

İBRAHİM ERDOĞAN: T.C.-Eskişehir, Emirsultan Mah. Zeytinler Cad. No:17 D.9 BURSA

MEHMET GERÇEKSİ: T.C.-Bursa, 1963-Acemler Cad. Gülhan Apt. 6/3 BURSA

İSMAİL ÖZTAT: T.C.-Bursa, 1951-İpekçilik Cad. Rüştü Egel Apt. BURSA

İBRAHİM BURSALI: T.C.-Mustafakemalpaşa, 1950-Meltem Gazetesi Karacabey/BURSA

ENGİN AKSÖZ: T.C.-Bursa, 1952- Altıparmak Cad. Çömlekçi Sok. Nur Ap. 1/5 BURSA

TEOMAN ALPER: T.C.-İznik, 1962- A.A. Böl. Müd., Sönmez İş Sarayı K.4 No:259 BURSA

SUAT PAÇACI: T.C.-Bursa, 1965-Emirsultan Mh. Bayatlı Sk. Türkoğlu Ap. D.13 BURSA

İSMAİL KEMANKAŞ: T.C.-Bursa, 1955-Şükraniye Mh. Çamlık Sit., Gül Sok. No: 33 BURSA

CEVAT TÜRE: T.C.-Bursa, 1956 -Plot Sanayi, 1050 Konutlar, C.29 Blok, D.4 K.2 BURSA

İBRAHİM ERDOĞAN         YILMAZ KARACA        ÖMER FARUK ÇİFTÇİ        MESUT YILDIZ

     Genel Başkan                     Genel Başkanvekili                  Genel Sekreter               Genel Sayman

 

MUHARREM ESEN             ARİF BASRİ BAŞ               CENGİZ GÜNEŞ           ALİ FİKRİ AŞIK

  Genel Bşk. Yard.                    Genel Bşk. Yrd.                  Genel Bşk. Yrd.               Genel Bşk. Yrd.

 

YAVUZ NAVRUZ              OKTAY ÖZTÜRK           ORHAN KIZILARSLAN        OKAN ATEŞ

   Genel Bşk. Yrd.                   Genel Bşk. Yrd.                   Yön. Krl. Üyesi                 Yön. Krl Üyesi

 

                      ORHAN BALCI               OSMAN SEMİH GÜLEN              AKİF ÇELİK              

                       Yön. Krl. Üyesi                       Yön. Krl. Üyesi                      Yön. Krl Üyesi

Anahtar Kelimeler: ASGD TÜZÜĞÜ
Yükleniyor...
İLGİLİ HABERLER